Försäkringsinformation

Folksams Vårdkostnadsförsäkring K 64900-7271

Se denna fil för information gällande vad vi de senaste åren kallat ”Folksams Elitförsäkring”:
Folksams vårdkostnadsförsäkring 2017
 

Som medlem i KFUM Örebro Friidrott finns det tillgång till två försäkringar RF:s Grundförsäkring (K62510) som riktar in sig mot ledare/tränare och organisationsledare samt Svenska Friidrottsförbundets försäkring (K64640) genom Folksam som riktar in sig mot våra aktiva utövare.

Om ni har några frågor om följande försäkringar kan ni alltid kontakta Folksam Idrott Kundservice, 106 60 Stockholm Telefon 0771-960 960 folksam.sport@folksam.se.

RF:s Grundförsäkring (K 62510)

Genom Riksidrottsförbundet (RF) omfattas ni automatiskt av Grundförsäkringen som ger er de första byggstenarna i försäkringsskyddet. Den innehåller till exempel olycksfallsförsäkring för ledare och funktionärer. Aktiva idrottare ingår däremot inte här. De är ofta olycksfallsförsäkrade genom sina idrottsförbund. Premien betalas av Riksidrottsförbundet som bjuder er på detta grundskydd.

 

Grundförsäkringens delar:

  • 1. Ansvarsförsäkring
  • 2. Förmögenhetsbrottsförsäkring
  • 3. Rättskyddsförsäkring
  • 4. Patientförsäkring
  • 5. Olycksfall- och krisförsäkring för ledare & funtionärer

Ansvarsförsäkring

Detta är en kortfattad redogörelse för RF:s Grundförsäkring. De fullständiga försäkringsvillkoren finns på folksam.se Vissa försäkringsbelopp och självrisker uttrycks i basbelopp. Basbeloppet (prisbasbeloppet) fastställs årligen enligt Lagen om allmän försäkring. Det är basbeloppet det år skadan inträffar som avgör försäkringsbeloppens och självriskernas storlek. Prisbasbeloppet för år 2013 är 44 500 kr.

  1. Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen gäller under idrottslig verksamhet och sådan verksamhet som utgör ett direkt led i det ideella arbetet. Således ingår arrangörsansvar vid tävling och träning i försäkringen.

 

Försäkringen omfattar den skadeståndsskyldighet

som kan uppstå enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler och gäller för både person- och sakskada. Vissa skadehändelser

omfattas inte av ansvarsförsäkringen, till exempel skada till följd av trafik med motordrivet fordon. Högsta ersättningsbelopp är tio miljoner kronor. Självrisken är tjugo procent av basbeloppet.

 

Ansvarsförsäkring för annan verksamhet än den idrottsliga kan tecknas genom kompletteringsförsäkringen (läs mer på sidan 10 under rubriken Ansvarsförsäkring för

 

  1. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen omfattar till exempel förskingring eller bedrägeri som arbetstagare eller förtroendevald begår mot föreningen.

En förutsättning för ersättning är att händelsen är polisanmäld. Ersättning utbetalas tidigast då lagakraftvunnen dom föreligger.

 

Högsta ersättningsbelopp är två basbelopp oavsett om skadan hänför sig till flera skade-tillfällen och försäkringsår. Högre belopp kan tecknas i RF:s Kompletteringsförsäkring. Självrisken är tjugo procent av

basbeloppet.

  1. Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkringen täcker advokat och rättegångskostnader om föreningen blir indragen i en tvist eller liknande.

 

Försäkringsbeloppet är högst fem basbelopp. Självrisken är tjugo procent av basbeloppet plus tjugo procent av kostnaden som överstiger tjugo procent av basbeloppet.

 

  1. Patientförsäkring

Vårdgivare är skyldiga att teckna patientförsäkring. Om en läkare eller sjuksköterska utför behandling på uppdrag av en idrottsklubb, så gäller inte alltid den ordinarie vårdgivarens försäkring vid en eventuell behandlingsskada. Därför har RF tecknat en patientförsäkring som gäller när en annars oförsäkrad läkare/sjuksköterska utför uppdrag åt försäkrad organisation inom Sverige.

 

Försäkringen omfattar ersättningsskyldighet enligt patientskadelagen (1996:799). Skada i samband med provtagning utförd av RF:s dopingkontrollanter omfattas också av försäkringen.

 

  1. Olycksfall

Vilka är försäkrade?

Ideella förtroendevalda, ledare, funktionärer, tränare och domare är försäkrade då de utför uppdrag åt försäkrad organisation.

Försäkringen omfattar även andra som tillfälligt utför ideellt uppdrag åt föreningen, även de som inte är medlemmar i

föreningen.

 

Aktiva idrottsutövare är inte försäkrade. Försäkringen gäller inte för aktiva idrottsutövare som i egenskap av sådan deltar i match, träning, tävling, träningsläger eller liknande. Aktiva idrottsutövare är ofta försäkrade genom sina respektive specialidrottsförbunds licens- eller medlemsförsäkringar.

 

Anställda är inte försäkrade. Försäkringen gäller inte för skador som innebär rätt till ersättning från ”Arbetsskadeförsäkringen” motsvarande författning eller ”Trygghetsförsäkring Arbetsskada (TFA)”.

 

Försäkringen gäller inte för de som är anställda i en försäkrad organisation och inte heller för de ledare, tränare eller domare vars arvoden är högre än enbart kostnadstäckande ersättning och därmed kan jämställas med anställda.

 

När ersätts olycksfall?

Försäkringen ersätter olycksfallsskador som inträffar då de försäkrade utför uppdrag åt försäkrad organisation samt vid resor till och från sådana uppdrag.

Ersättningar

Läke-, tandskade-               Nödvändiga och skäliga kostnader

samt resekostnader             

Merkostnader                     Högst 3 basbelopp

Medicinsk invaliditet            Beräknas på 10 basbelopp

     

Dödsfallsersättning

– vid olycksfallsskada          1 basbelopp

– vid annan orsak               1 basbelopp (upp till 65 år)                     

Krisförsäkring                     Högst 10 behandlingstillfällen.

 

Försäkringen gäller i hela världen för resa som inte varar längre än 45 dagar.

Vid resa utomlands ersätts nödvändiga och skäliga kostnader vid olycksfall eller akut sjukdom för läkekostnader, merkostnader för kost och logi, tandbehandlingskostnader samt merutgifter för hemtransport.

 

Krisförsäkring

Försäkringen gäller för kristerapi efter traumatisk händelse som de under olycksfallsförsäkringen ovan uppräknade försäkrade råkar ut för eller är närvarande vid i samband med uppdrag åt försäkrad organisation. Exempel på händelser är olycksfall, närvaro vid annan persons dödsfall, brand, explosion, rån, hot, sexuellt utnyttjande och våldtäkt eller överfall. Försäkringen ersätter kostnader för kristerapi (psykologkonsultation) med högst tio behandlingstillfällen.

Försäkringsinformation Svenska Friidrottsförbundet (K64640)

Du som älskar friidrott vet säkert att det finns risk för att råka ut för ett olycksfall. Alla medlemmar som tillhör Svenska Friidrottsförbundet har en olycksfallsförsäkring som gäller både vid träning, tävling och även på vägen dit och hem. Den gäller dessutom när ni åker på läger och tävlingar.

 

Gäller både vid tävling och träning

Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när idrottsutövaren deltar i tävling, organiserad träning eller prova på verksamhet anordnad av Svenska Friidrottsförbundet, dess distriktsförbund eller förening. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Om en aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.

 

Vem gäller försäkringen för?

Enligt Svenska Friidrottsförbundet är idrottsutövare försäkrade om de är under 16 år och medlemmar i en friidrottsförening som bedriver tävlingsverksamhet. För medlemmar över 16 år finns inget obligatoriskt försäkringsskydd utan det är upp till respektive klubb teckna en försäkring. (KFUM Örebro Friidrott har tecknat gruppförsäkring K01, K64640-00000 för de som är över 16 år.)

Giltighetstid

Försäkringen gäller under perioden 1 maj – 30 april.

 

Ersättningar

Akutersättning                    upp till 6 procent av ett prisbasbelopp

Sönderklippta kläder            upp till 15 procent av ett prisbasbelopp

i samband med vård            

Tandskadekostnader          upp till 60 procent av ett prisbasbelopp

-Invaliditetsgrad                 1–4 procent 1 procent av försäkringsbeloppet 15 prisbasbelopp

-Invaliditetsgrad                 5–74 procent ersättning beräknas på 15 prisbasbelopp

-Invaliditetsgrad                 75 procent och högre be räknas på 30 prisbasbelopp Dödsfall 1,5 prisbasbelopp Krisförsäkring upp till        10 behandlingstillfällen Prisasbeloppet år 2015 är 44 500 kronor.

Ett ännu tryggare skydd

Licensförsäkringen är ett grundskydd. Komplettera gärna skyddet med någon av Folksams övriga försäkringserbjudande som gäller under idrott och din övriga fritid och som kan ge högre belopp vid invaliditet och dödsfall.

 

Vid utlandsresa

Försäkringen gäller utomlands på samma sätt som i Sverige när utlandsvistelsen inte är längre än 45 dagar. För att du ska få ersättning för bland annat hemtransport och kostnader vid akut sjukdom ska föreningen ha tecknat en särskild idrottsreseförsäkring, en så kallad K96. Tänk på att vid resa inom EU krävs att resenären har med sig det europeiska sjukförsäkringskortet som beställs på försäkringskassans hemsida www.fk.se/utomlands

Ledare och utländska idrottsutövare

Ledare och funktionärer är olycksfallsförsäkrade genom RF:s Grundförsäkring (K 62510). Vid resa utomlands gäller den även vid akut sjukdom. Utländska idrottsutövare som representerar svensk förening är försäkrade på samma sätt som svenska utövare. Aktiva från en del länder är inte berättigade till offentligt finansierad vård i Sverige. För dessa blir avgifter vid vård och behandling dyra och försäkringen otillräcklig. Komplettera med en försäkring för dessa som ger kostnadstäckning vid såväl olycksfall som akut sjukdom, dygnet runt, upp till 300 000 kronor per skada.

 

Giltighetstid

Försäkringen gäller under perioden 1 maj – 30 april.

 

Kort information om försäkringen

Här beskriver vi kortfattat försäkringen. Vid ett försäkringsfall gäller de fullständiga försäkringsvillkoren, som du kan hämta på folksam.se. Observera att försäkringen för din del endast omfattar de ersättningsmoment som beskrivs i den här informationen. Vi lämnar ersättning enligt de försäkringsvillkor som gäller det år försäkringsfallet inträffar. Försäkringsbelopp som utbetalas är fria från inkomstskatt.

 

Olycksfall – inte förslitningar

Försäkringen ersätter olycksfallsskador och inte skador som är orsakade av exempelvis förslitning, överbelastning eller överansträngning, även om besvären har uppstått när du idrottat.

 

Begreppet olycksfallsskada

Med olycksfallsskada menar vi en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Till exempel psykiska besvär betraktas inte som en kroppsskada. Följande skador räknas också som olycksfallsskador även om du inte varit med om en plötslig yttre händelse: • Hälseneruptur (avsliten hälsena) • Vridvåld mot knä • Fraktur (dock inte stressfraktur) • Solsting, värmeslag och förfrysning. Vi lämnar också ersättning för skador på protes eller liknande som används för sitt ändamål när skadan inträffade.

 

Akutersättning

Vi lämnar ersättning med ett schabloniserat engångsbelopp som är avsett att till viss del betala kostnader för vård, behandling, medicin, hjälpmedel, rehabilitering och resor i anslutning till detta. Akutersättningens storlek baseras på skadans diagnos. Ersättningen utbetalas under förutsättning att olycksfallsskadan har medfört att du betalat för vård hos en legitimerad läkare. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från dagen då du skadade dig. Du behöver endast skicka in ett originalkvitto från det första läkarbesöket. Den högsta ersättning som vi lämnar för en skada är sex procent av ett prisbasbelopp.

 

Tandskadekostnader

Vi lämnar ersättning för nödvändiga behandlingskostnader som uppkommer inom fem år från dagen då du skadade dig. Kostnaden ska vara godkänd av Folksam innan du påbörjar behandlingen. Om slutbehandlingen måste skjutas upp mer än fem år från skadetillfället ersätts också denna om vi har godkänt behandlingen inom fem år från dagen då du skadade dig. Den högsta ersättning som vi lämnar för en skada är 60 procent av ett prisbasbelopp

 

Sönderklippta kläder i samband med vård

Vi lämnar ersättning om sjukvårdspersonal har klippt sönder dina kläder i samband med att du fick vård. Den högsta ersättning som vi lämnar för en skada är 15 procent av ett prisbasbelopp.

 

Medicinsk invaliditet

Vi lämnar ersättning om du efter en olycksfallsskada har fått en bestående nedsättning av kroppsfunktionen (medicinsk invaliditet). Ersättning lämnas inte för invaliditeter under 15 procent. Är invaliditetsgraden 15–74 procent, lämnar vi ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Är invaliditetsgraden 75 procent eller högre lämnar vi ersättning med det dubbla försäkringsbeloppet, oavsett invaliditetsgrad.

 

Ersättning vid dödsfall

Om det värsta skulle hända, gäller försäkringen om olycksfallsskadan leder till dödsfall, oavsett den försäkrades ålder. Försäkringen gäller också vid plötslig död till följd av en annan orsak än olycksfallsskadan, om den försäkrade inte fyllt 70 år. Vi utbetalar ersättningen till den avlidnes dödsbo.               

 

Krisförsäkring

Har du drabbats av psykisk ohälsa som en direkt följd av en traumatisk händelse under den tid du är försäkrad i form av: • olycksfallsskada som vi kan ersätta, • närvaro vid annan persons dödsfall. • överfall, hot, rån, sexuellt utnyttjande eller våldtäkt. lämnar försäkringen ersättning för korttidsterapi. Vid överfall, hot, rån, sexuellt utnyttjande eller våldtäkt ska händelsen vara polisanmäld. Vi lämnar ersättning för högst tio behandlingstillfällen av legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut.

 

Preskription

Rätten till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd upphör om du som gör anspråk på ersättning inte väcker talan mot oss inom tio år från tidpunkten när det förhållande som ger rätt till ett försäkringsskydd inträdde. Du som framställt ditt anspråk till oss inom den tid som anges här, har dock alltid minst sex månader på dig att väcka talan mot oss från den dag vi har förklarat att vi tagit slutlig ställning till anspråket.

Frågor?

Om ni har några frågor om följande försäkringar kan ni alltid kontakta Folksam Idrott Kundservice, 106 60 Stockholm Telefon 0771-960 960 folksam.sport@folksam.se